Identiteit

De schoolvereniging heeft de basis van haar identiteit vastgelegd in de statuten en in de basisnotitie identiteit. De grondslag van de Vereniging is het onfeilbare Woord van God en de drie Formulieren van Enigheid. 

In de basisnotitie staat uitvoerig beschreven waar we als Hervormde scholen voor staan, hoe we dat in het onderwijs in praktijk brengen en wat wij van u en uw kinderen verwachten. In het document  'Identiteit in de praktijk' hebben we vastgelegd wat onze regels en gebruiken zijn in de praktijk. 


Van ouders en kinderen wordt een positieve houding opzichte van het christelijk onderwijs verwacht. Verder wordt van ouders verwacht dat ze hun kinderen stimuleren om mee te doen aan die activiteiten, die wezenlijk zijn voor een christelijke school: vieringen, leren van psalmversjes en dergelijke.


Ook betekent dit het eerbiedigen van en rekening houden met de invulling van de christelijke opvoeding door school en andere ouders.

 

Wij willen de kinderen aansporen het leven bij Jezus de Zaligmaker te zoeken, Die de zonden wil vergeven. God heeft in Zijn onmetelijke liefde Zijn Zoon Jezus gegeven om ons van onze zonden te redden en te zetten in Zijn eeuwig toekomstperspectief. In dat licht is ieder mens, ieder kind kostbaar en waardevol en al onze aandacht waard.


We willen de kinderen bekend maken met en wegwijs maken in de Bijbel en hen een gedegen stuk Bijbelkennis meegeven. We willen de kinderen leren dat dit Woord van God ons kompas is in de omgang met elkaar.

 


Ook vinden we het belangrijk dat in onze lessen en in ons doen en laten naar voren komt dat God de Schepper en Onderhouder is van deze aarde. Wij willen kinderen leren zorg te dragen voor Gods schepping.

Het hebben van respect voor en het accepteren van de ander zijn elementen waar wij erg aan hechten.

 

Het leven, spreken en handelen naar Bijbelse normen en waarden vinden we heel belangrijk en daar spreken we elkaar op aan. Ook besteden we veel aandacht aan het zingen van psalmen en Bijbelse liederen. Aan het einde van de Veldhuizerschool kent iedere leerling minimaal 80 psalmverzen.

 

Verder vieren we als school samen met ouders en belangstellenden afwisselend het Kerst-, Paas- of Pinksterfeest. In november en maart staan we stil bij dankdag en biddag. Afwisselend in een viering in de kerk met ouders en belangstellenden en in een viering op school, waar alleen de kinderen bij zijn.