Onderwijs

 

 

Onderwijs


Onze kernwaarden
 • Je bent een Godsgeschenk
 • Je mag zijn wie je bent met je eigen gaven en talenten
 • Wij hebben respect en aandacht voor onszelf en onze naaste.

Pedagogische uitgangspunten
We willen een school zijn waar elk kind er mag zijn en zich gewaardeerd voelt.
We beschouwen het realiseren van een goed pedagogisch klimaat waarin de kinderen zich veilig voelen als allereerste basisvoorwaarde voor het kunnen leren. Pas als een
kind zich veilig voelt, kan het zich goed ontwikkelen.
We vinden het belangrijk, dat de kinderen goed contact hebben met hun leerkrachten en hun medeleerlingen.

Op onze school stimuleren we
 • het ontwikkelen van een positief zelfbeeld
 • het vertrouwen hebben in eigen kunnen
 • het zelfstandig kunnen functioneren
 • het leren samenwerken, luisteren naar elkaar en overleggen
 • het dragen van eigen verantwoordelijkheid
 • het leren reflecteren
 • het hebben van warme aandacht voor elkaar

Op de Veldhuizerschool gelden duidelijke afspraken en regels. We geloven dat orde, regelmaat en discipline zorgen voor rust en veiligheid.
We streven naar een klimaat van acceptatie en respect, waarbij iedereen dagelijks met plezier naar school gaat.

Visie op lesgeven
Op onze school werken we vanuit het leerstof-jaarklassensysteem. Dit betekent, dat we groepen hebben waarin kinderen van dezelfde leeftijd bij elkaar in de klas zitten.

We streven ernaar binnen de klas optimaal te differentiëren.
Ten aanzien van ons onderwijs zoeken we naar een goede balans tussen de aandacht voor de cognitieve, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

De volgende onderwijskundige aspecten vinden we op onze school van groot belang:
 • het motiveren van leerlingen voor hun leertaak
 • het interactief lesgeven
 • het verzorgen van een doordachte instructie
 • het zorgdragen voor een uitdagende leeromgeving met afwisselende werkvormen
 • het stimuleren van eigen initiatief en creativiteit
 • het aanbieden van geleide zelfstandigheid: zelf kiezen, zelf plannen, zelfverantwoordelijkheid

We streven ernaar ons onderwijs zo effectief mogelijk te laten verlopen. Kernpunten daarbij zijn:
 • het effectief besteden van de leertijd
 • het leren van de leerling centraal stellen
 • het hebben van hoge verwachtingen van de leerlingen en dat laten merken
 • het geven van extra aandacht aan leerlingen die dat nodig hebben
 • het zorgen voor een ordelijk en gestructureerd klimaat dat geschikt is voor leren en onderwijzen
 • het systematisch volgen en evalueren van de vooruitgang van leerlingen

Sociaal welbevinden
Het sociaal-emotionele welbevinden van de leerlingen heeft veel invloed op hun totale functioneren. Onze school besteedt daarom structureel en systematisch aandacht
aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen.

We doen dit omdat we onze leerlingen willen opvoeden tot verantwoorde burgers.
We leren onze leerlingen gericht sociale vaardigheden aan zodat ze zich kunnen inleven in een ander, maar ook voor zichzelf op kunnen komen.

Maatschappelijke betrokkenheid
Kinderen groeien op in een multiculturele en individualistisch gerichte maatschappij, waarin het solidariteitbeginsel steeds meer verdwijnt. Wij willen onze leerlingen de liefde van God voor mensen laten zien en ze laten delen in de verantwoordelijkheden die dat met zich meebrengt.

 De maatschappij is steeds in beweging en aan verandering onderhevig. Onze school wil daarop anticiperen. We leren de kinderen basiswaarden en sociale competenties die nodig zijn voor de deelname aan en de betrokkenheid bij onze democratische samenleving.

We gaan uit van de basiswaarden:
 • vrijheid van meningsuiting
 • gelijkwaardigheid
 • begrip voor anderen
 • verdraagzaamheid
 • autonomie
 • het pertinent afwijzen van onverdraagzaamheid en discriminatie.

We zien de school als een oefenplaats voor het in de praktijk brengen van goed burgerschap en integratie. Hierbij houden we ons de volgende doelen voor ogen:

We voeden onze leerlingen op tot fatsoenlijke evenwichtige mensen die vanuit duidelijke waarden en normen respectvol omgaan met de medemens.

We voeden onze leerlingen op tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te
verwoorden.

We voeden onze leerlingen op tot mensen die ‘meedoen’, die actief betrokken willen zijn op de samenleving en die gericht zijn op samenwerking.

We voeden onze leerlingen op tot personen die kennis hebben van, en respect voor andere religies, opvattingen en overtuigingen.

We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven.