Medezeggenschapsraad

De MR op de Veldhuizerschool

 

MR staat voor medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs op de Veldhuizerschool. Ongeveer eens in de zes weken komen wij bij elkaar om te vergaderen. In onze medezeggenschapsraad zitten zowel ouders als leerkrachten.


Om tot een goede orde te kunnen komen hebben we een aantal rechten gekregen om het werk van de MR te kunnen uitvoeren.

Informatierecht, het bevoegd gezag moet de MR inlichten over zijn bezigheden omtrent beleidsvoornemens,  financiën, organisatorische en onderwijskundige zaken. De MR heeft recht op overleg met het bevoegd gezag over deze zaken.

 

Het initiatiefrecht houdt in, dat de MR de bevoegdheid heeft om over alle aangelegenheden die de school aangaan een voorstel of standpunt bij het bevoegd gezag neer te leggen. Zowel vanuit het personeel als de ouders kunnen standpunten ingediend worden.

En als laatste heeft de MR instemmingsrecht of adviesrecht. Dit wil zeggen dat bij bepaalde, in het reglement van de MR genoemde besluiten, het bevoegd gezag instemming of advies bij de MR moet vragen. Het bevoegd gezag mag zonder de instemming van de MR zijn besluit niet uitvoeren. Een advies mag genegeerd worden.

 

De vergaderingen van de MR zijn openbaar tenzij het over vertrouwelijke zaken gaat. U bent van harte welkom (graag vooraf aanmelden)!

 

Onze MR bestaat uit vier leden. We stellen ons graag aan u voor.

De oudergeleding wordt gevormd door Christiaan Kromhout en Jan - Pieter Redert. Jan - Pieter is tevens voorzitter van de MR. Zij hebben beiden kinderen bij ons op school. Vanuit het personeel zijn Sijnie Fredrikze en Karin Lambers lid van de MR. Sijnie is de sectreatris van de MR.

 

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben over het (beleidsmatige) reilen en zeilen bij ons op school dan kunt u altijd met één van ons contact opnemen. Spreek ons gerust aan op het plein, stuur een mailtje (mr@veldhuizerschool.nl) of bel ons. De notulen van de MR vergadering (die wij in verband met de AVG niet meer op onze website plaatsen) zijn op aanvraag in te zien. U kunt via de mail daarover contact met ons opnemen.